algemene voorwaarden

Artikel 1: voorwaarden toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Jeugdkompas en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei. 1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam “Jeugdkompas” de volgende betekenis: “Jeugdkompas en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”. 1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Jeugdkompas deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 2: offertes en overeenkomsten

2.1 Alle door Jeugdkompas gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Jeugdkompas is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Jeugdkompas is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist. 2.2 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. 2.3 Naast de voorwaarde in artikel 2.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Jeugdkompas een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Jeugdkompas. Het is ook mogelijk dat Jeugdkompas in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen. 2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Jeugdkompas een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Jeugdkompas op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Jeugdkompas de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst. 2.5 Als Jeugdkompas de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Jeugdkompas aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 3: rechten en plichten

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Jeugdkompas en haar opdrachtgever verplicht Jeugdkompas zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Jeugdkompas kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt. 3.2 Met elke overeenkomst tussen Jeugdkompas en haar opdrachtgever accepteert Jeugdkompas een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Jeugdkompas zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is. 3.3 Jeugdkompas heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Jeugdkompas gesloten overeenkomst. Jeugdkompas verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. 3.5 Als Jeugdkompas voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Jeugdkompas van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen. 3.6  Als de met Jeugdkompas gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met Jeugdkompas gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.

Artikel 4: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s

4.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Jeugdkompas kan alleen schriftelijk plaatsvinden. 4.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan de gemaakte afspraak, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Jeugdkompas en haar opdrachtgever ongekort van kracht. 4.3 In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst. 4.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging binnen 24 uur voor aanvang berekent Jeugdkompas een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door. 4.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen 12 uur voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan Jeugdkompas te vergoeden.

Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk

5.1 In het geval van doeleinden die Jeugdkompas voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst. 5.2 Als de opdrachtgever tot 2 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Jeugdkompas op verzoek van de opdrachtgever ontwikkeld materiaal verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Jeugdkompas naast een bedrag van € 100,= administratiekosten, de door Jeugdkompas gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever. 5.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen een week voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Jeugdkompas te vergoeden.

Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten

en operationele ondersteuning 6.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten. 6.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Jeugdkompas.

Artikel 7: overmacht

7.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding. 7.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat. 7.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 8: honorarium & betalingsvoorwaarden

8.1 Het honorarium van Jeugdkompas bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Jeugdkompas, gewerkte tijdseenheid. 8.2 Alle door Jeugdkompas opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 8.3 Alle door Jeugdkompas opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden. 8.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. 8.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk en het voorzien van bijzondere faciliteiten kan Jeugdkompas in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen. 8.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen. 8.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Jeugdkompas zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen. 8.8 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Jeugdkompas hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 9: intellectuele eigendom en auteursrechten

9.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Jeugdkompas aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden. 9.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Jeugdkompas aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Jeugdkompas voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Artikel 12: aansprakelijkheid 9.1 Jeugdkompas is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Jeugdkompas en haar medewerkers. 9.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Jeugdkompas in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Jeugdkompas bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule. 9.3 Wanneer Jeugdkompas is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de aansprakelijkheidsverzekering. 9.4 De totale vergoeding van Jeugdkompas aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 10.000,=.

Artikel 10: geheimhouding van vertrouwelijke informatie

10.1 Alles wat binnen de behandeling aan informatie gegeven wordt, valt onder de privacywet (AVG). Jeugdkompas is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de behandeling. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. 10.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie. 10.3 Als Jeugdkompas op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Jeugdkompas zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Jeugdkompas niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 11: persoonsgegevens

11.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Jeugdkompas bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Jeugdkompas beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.